Skogsnätverk i Mark för biologisk mångfald

Många har intresse av att vistas i skogen. Som skogsägare, bär- och  svampplockare eller allmänt intresserade av bara upplevelsen. Gemensamt för oss är intresset för naturen i skogen. Vi vill också få med oss de som kollar art-förekomster mera specifikt. Målet är säkerställd och ökad biologisk mångfald i skogs-landskapet.

Medel:  Studiecirkel där vi lär oss av varandras erfarenheter om skogens arter. Knyter resurspersoner till oss som kan lagstiftning och lär oss om nyckelarter för att identifiera ur biologisk mångfald värdefulla skogsmiljöer. Vi kommer att gå igenom hur rapportering till Artportalen går till. Vi orienterar oss även i de webbverktyg som finns för att kolla avverkningsanmälningar. Fältstudier på lämpliga skogsbiotoper med höga naturvärden för att se på trädslag, mossor, lavar, svampar bl. a.  Uppsöka skogsbrukare för att lära oss mera om problematiken kring övergången till hållbarare skötsel och avverkning.

Anmälan till studiecirkeln om skogen sker till: naturimark79@outlook.se     

 070-327 34 22